งานบริการตามสัญญาจ้างแบบ CM หรือ PM

บริการแบบสัญญาจ้าง รายเดือน รายปี,Per Call

 - Corrective Maintenance (CM) เข้าบริการแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Printer network และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่ลูกค้า ตาม SLA ที่ลูกค้าต้องการและทางบริษัทสามารถบริการในพื้นที่นั้นๆ

พื้นที่ให้บริการลูกค้า 14 จังหวัดภาคใต้

บริการแบบสัญญาจ้าง รายเดือน รายปี,Per Call

- Preventive maintenance (PM)  เข้าไปบริการตรวจสอบอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ Printer network และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อมใช้งานเสมอ ทั้งด้าน Hard ware และ Software  ตามรอบรอบบริการที่ระบุไว้ในสัญญา (ประจำเดือน ,ทุก 3 หรือ 4 เดือน,ทุก 6 เดือน)  หากพบข้อบกพร่องในการทำงานของอุปกรณ์ จะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ หรือซ่อมแซมให้อุปกรณ์ดังกล่าวให้พร้อมใช้งานตามปกติ (ขึ้นอยู่กับเงือนไข การให้บริการ)  และมีการทำรายงานการให้บริการแก่ลูกค้าทราบเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการบริการงานด้านไอทีต่อไป

พื้นที่ให้บริการลูกค้า 14 จังหวัดภาคใต้ 

บริการแบบสัญญาจ้าง รายเดือน รายปี,Per Call