บริการด้าน Outsourcing (ทัวแทนบริการ)

บริการด้าน Outsourcing (ทัวแทนบริการ)

- เป็นตัวแทนให้บริการด้านงานไอที ติดตั้ง ซ่อมแซม ตามสัญญาของผู้ว่าจ้างโดยให้บริการในนามของผู้ว่าจ้าง และเป็นไปตาม เงือนไขของผู้ว่าจ้าง และภายใด้ SLA ที่กำหนด   และมีทีมช่างที่มีความรู้ความสามรถในด้านต่างๆเพื่อจะรองรับงานของผู้ว่าจ้าง เช่น   Dell Product ,HP,ACER,LENOVO,CISCO และ Networking

พื้นที่ให้บริการลูกค้า 14 จังหวัดภาคใต้

บริการแบบสัญญาจ้าง รายเดือน รายปี,Per Call

- งานด้านบริการ IT Outsourcing มีทีมช่างสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์หรือ ไอที ไปประจำ ณ. บริษัทลูกค้า เพื่อช่วยเหลืองานด้านไอทีและแก้ไขปัญหา ได้อย่างทันทีทันใด และปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทของลูกค้า หรือขึ้นอยู่กับเงือนไขข้อตกลง

พื้นที่ให้บริการลูกค้า
• สงขลา
• ภูเก็ต
• สุราษฎร์ธานี